กีรติเฟอร์นิเจอร์ ก่อตั้งมากว่า 30 ปี โดยคุณพ่อนันทภพ กีรติ ประทีป แรกเริ่มเป็นแต่เพียงผู้รับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ แล้วส่งขาย ตามร้านค้าต่างๆ ปัจจุบันเราเติบโต และขยายธุรกิจ จนมีโชว์รูมเป็นของตัวเอง สามารถผลิต และจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นครุภัณฑ์สําาหรับราชการ เฟอร์นิเจอร์สําาหรับหอพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือ สําหรับบ้านพักอาศัยท่ัวไป รวมถึงวัสดุตกแต่งบ้านที่ผลิตจากไม้ประเภทต่างๆ เนื่องจากการเป็นโรงงานผลิตสินค้าเอง ทําให้เรามีจุดแข็งในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบ ต้ังแต่การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการผลิตที่มี มาตรฐาน ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด จนถึงขั้นตอนการขนส่งไปยังลูกค้า โดยไม่จําเป็นต้องผ่านบริษัท Dealer หรือพ่อค้าคนกลาง ทําาให้ต้นทุนของ สินค้าต่ำลง แต่คงคุณภาพไว้เหมือนเดิม

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง และครบวงจรเหล่าน้ี แสดงให้เห็นว่า สินค้าทุก ช้ินของเรา จะทําให้ทุกท่าน เกิดความประทับใจในคุณภาพ และราคา จึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องรักษาศักยภาพของเราไว้ให้ดีที่สุดเพื่อไม่ทําให้ลูกค้าของเราผิดหวังได้

หากท่านลูกค้าท่านใดต้องการคําาปรึกษา โปรดอย่ารีรอท่ีจะติดต่อเรา โทร : 02-9237803-4 ,092-2695324 , 095-9515505 , 081-5649359

เว็บไซต์ : http://.ktwooding.com

อีเมล์ : ktwooding@gmail.com, info@ktwooding.com

ID Line : ktwooding

Facebook : http://.facebook.com/keeratiwooding

ปัจจุบัน เรามีกลุ่มบริษัทในเครือ 3 บริษัท ได้แก่

  1. กีรติค้าไม้ เป็นโชว์รูม แสดงสินค้า ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสายไม้ (ถนนประชานฤมิตร) หรือ ถนนประชาราษฎร์ 24 ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าของเราได้ที่นี่
  2. กีรติ เฟอร์นิเจอร์ เป็นโรงงานสําาหรับผลิต และส่งจําาหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ในราคา Wholesale มีลักษณะการทําางาน เป็น OEM. (Original Equipment Menufacturer) คือรับจ้างผลิต และส่งสินค้าทั่วประเทศ
  3. บริษัท กีรติ อินเตอร์เทรด เป็นบริษัทที่แตกไลน์มา จาก กีรติเฟอร์นิเจอร์ สําาหรับใช้ในการขายสินค้าที่ ผลิตจากโรงงานของเราเอง