ไม้สัก ราชาแห่งไม้ , TEAK WOOD KING OF WOOD.

ไม้สัก เป็นวัสดุที่มีค่าในการนำมาใช้ประโยชน์ ต่องานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน และงานก่อสร้างอาคาร ในอดีต ป่าไม้ในประเทศไทย มีจำนวนมาก จึงใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่คำนึงว่าได้ประโยชน์และคุ้มค่าหรือไม่ การปลูกอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัด โบสถ์ วิหาร ล้วนใช้ไม้ทั้งสิ้น ทั้งส่วนรากฐาน เสาคาน พื้น ผนัง โครงหลังคา ตลอดจนวัสดุมุงหลังคา เพราะเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย การเปลี่ยนสภาพวัสดุไม้ที่เป็นท่อน มาเป็นไม้กระดานแผ่นที่หนา และมีขนาดใหญ่ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานตามคุณภาพของไม้ แต่ถ้าเป็นงาน ประเภทเครื่องเรือน ส่วนใหญ่จะนำไม้สักมาใช้ เพราะเป็นที่นิยม และมีชื่อเสียงรู้จัก กันอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน ไม้สัก เป็นไม้ ทีหายาก และเริ่มสูญหายไปมาก จากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า   การที่จะนำไม้สักมาใช้ในงานออกแบบ เฟอร์นิเจอร์หรือ ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก จึงต้องพิจารณาถึงประโยชน์ในการใช้สอย ความคงทนถาวร และความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ ทั้งยังต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า เหมาะสม ให้สมกับคำว่า ราชาแห่งไม้ (คัดลอกจากหนังสือที่ระลึก การจัดงาน “ถนนสายไม้ แผ่นไม้คู่แผ่นดิน ครั้งที่…