โต๊ะนักเรียน

โต๊ะนักเรียน

            ทุกคนคงเคยผ่านช่วงวัยเรียนไม่ว่าเป็นชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษามากันแล้ว แน่นอนว่าหลายคนคงจำบรรยากาศ รวมทั้งครุภัณฑ์ต่างๆในห้องเรียนได้อย่างดี

            เมื่อนึกถึงห้องเรียนสิ่งแรกที่คุณนึกถึงคืออะไร? ใช่ …โต๊ะนักเรียนตัวโปรดที่คุณชอบนั่งบ่อยๆหรือไม่? ใช่…เก้าอี้นักเรียนตัวเดิมที่คุณนั่งประจำหรือเปล่า? หรืออาจจะเป็นกระดานดำอันเก่าที่ครูใช้เขียนเนื้อหาความรู้ให้แก่คุณในวันนั้น สำหรับเราสิ่งที่นึกถึงคือ โต๊ะนักเรียนตัวโปรด เมื่อเข้าเรียนเวลาใด จำเป็นต้องนั่งที่เดิมตลอด เพราะหากได้นั่งโต๊ะเดิม จะทำให้มีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น

            “ โต๊ะนักเรียน ”  เป็นครุภัณฑ์ที่มีผิวเรียบด้านบนเรียบขนานกับพื้น รองรับน้ำหนักโดยขาโต๊ะ โดยใช้สำหรับการเขียนหนังสือ อ่านหนังสือ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ มีลิ้นชักด้านล่างใช้สำหรับเก็บ สมุด หนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่มีขนาดเล็ก ระดับความสูงพอเหมาะสำหรับการนั่ง โดยทั่วไปจะใช้คู่กับเก้าอี้

            จากการสำรวจเอกสารงานวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2531: ค) ได้ค้นพบว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

            ดังนั้นการใช้โต๊ะนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนมากยิ่งขึ้น

…พัฒนาคน = พัฒนาชาติ…